فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار ویروس
ویروس

وحشت, معمایی, مهیج

اتاق فرار ویروس
اتاق فرار 696
696

وحشت

اتاق فرار 696
اتاق فرار کاهریز
کاهریز

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار کاهریز
اتاق فرار پری
پری

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار پری
اتاق فرار Prestige
Prestige

وحشت, جنایی, معمایی

اتاق فرار Prestige
اتاق فرار بخت سیاه
بخت سیاه

وحشت, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار بخت سیاه
اتاق فرار دیوا
دیوا

وحشت

اتاق فرار دیوا
اتاق فرار آجنا
آجنا

وحشت

اتاق فرار آجنا
اتاق فرار خواستگاه شیطان
خواستگاه شیطان

وحشت

اتاق فرار خواستگاه شیطان
اتاق فرار گورسفید
گورسفید

دلهره آور, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار گورسفید
اتاق فرار Hostel
Hostel

وحشت

اتاق فرار Hostel
اتاق فرار خودکشی
خودکشی

وحشت

اتاق فرار خودکشی
اتاق فرار تالار مرگ
تالار مرگ

وحشت

اتاق فرار تالار مرگ
اتاق فرار مرده شور خانه
مرده شور خانه

وحشت

اتاق فرار مرده شور خانه
اتاق فرار بحران (Crisis)
بحران (Crisis)

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار بحران (Crisis)
اتاق فرار محدودیت صفر
محدودیت صفر

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار محدودیت صفر
اتاق فرار نفرین لیورونا
نفرین لیورونا

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار نفرین لیورونا
اتاق فرار فال شیطانی
فال شیطانی

وحشت, جنایی, وهم آلود

اتاق فرار فال شیطانی
اتاق فرار تازیانه
تازیانه

وحشت, دلهره آور

اتاق فرار تازیانه
اتاق فرار قربانی ۱
قربانی ۱

وحشت

اتاق فرار قربانی ۱
اتاق فرار سجین
سجین

وحشت

اتاق فرار سجین
اتاق فرار توهم
توهم

وحشت

اتاق فرار توهم
اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)
سریال شکارچی ۱ (هلنا)

وحشت, تئاتر

اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)
اتاق فرار محقق
محقق

تخیلی, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار محقق
اتاق فرار لحد
لحد

وحشت, درام, تئاتر تعاملی

اتاق فرار لحد
اتاق فرار وودو
وودو

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار وودو
اتاق فرار سیاه دخت
سیاه دخت

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار سیاه دخت
اتاق فرار زاده جن
زاده جن

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار زاده جن
اتاق فرار خودکشی
خودکشی

وحشت, دلهره آور, درام

اتاق فرار خودکشی
اتاق فرار مجمع اخرا
مجمع اخرا

وحشت

اتاق فرار مجمع اخرا
اتاق فرار نفس نکش
نفس نکش

وحشت

اتاق فرار نفس نکش
اتاق فرار یوخابه
یوخابه

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار یوخابه
اتاق فرار دروازه غار
دروازه غار

وحشت, تئاتر تعاملی, سیاسی

اتاق فرار دروازه غار
اتاق فرار ارتش اجنه
ارتش اجنه

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ارتش اجنه
اتاق فرار سکوت
سکوت

وحشت, ماجراجویی, دلهره آور

اتاق فرار سکوت
اتاق فرار جنگل تاریک
جنگل تاریک

تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار جنگل تاریک
اتاق فرار بانو
بانو

وحشت

اتاق فرار بانو
اتاق فرار DNA
DNA

وحشت, مهیج

اتاق فرار DNA
اتاق فرار زنده بمان
زنده بمان

وحشت, معمایی

اتاق فرار زنده بمان
اتاق فرار معدن
معدن

وحشت

اتاق فرار معدن
اتاق فرار عجوزه
عجوزه

وحشت

اتاق فرار عجوزه
اتاق فرار لوسیفر
لوسیفر

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار لوسیفر
اتاق فرار تسکین یک رویا
تسکین یک رویا

وحشت, دلهره آور, رازآلود

اتاق فرار تسکین یک رویا
اتاق فرار برزخ
برزخ

وهم آلود, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار برزخ
اتاق فرار شب شوم
شب شوم

وهم آلود, مهیج

اتاق فرار شب شوم
اتاق فرار ذات
ذات

وحشت, مهیج

اتاق فرار ذات
اتاق فرار گورستان
گورستان

وحشت, رازآلود

اتاق فرار گورستان
اتاق فرار آموک
آموک

وحشت, معمایی

اتاق فرار آموک