فرارش

رزرو بهترین اتاق فرار های ایران

بهترین اتاق‌فرار‌ها

اتاق فرار السا
السا

وحشت

اتاق فرار السا
اتاق فرار غریبه
غریبه

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار غریبه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
عمارت عزت الملوک

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار عمارت عزت الملوک
اتاق فرار حجله
حجله

وحشت

اتاق فرار حجله
اتاق فرار کولی
کولی

وحشت, مهیج

اتاق فرار کولی
اتاق فرار مغرم
مغرم

وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی

اتاق فرار مغرم
اتاق فرار ناگفته
ناگفته

وحشت, دلهره آور, جنایی

اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار آخرین تقاص
آخرین تقاص

وحشت

اتاق فرار آخرین تقاص
اتاق فرار ابدیت
ابدیت

وحشت, تئاتر تعاملی, ماجراجویی

اتاق فرار ابدیت
اتاق فرار منفی چهار
منفی چهار

وحشت

اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار اهریمن
اهریمن

وحشت, مهیج

اتاق فرار اهریمن
اتاق فرار جبن(ترس)
جبن(ترس)

وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی

اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار سر به نیست
سر به نیست

وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج

اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار پیشکش شیطان
پیشکش شیطان

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار خوابگاه
خوابگاه

وحشت, درام

اتاق فرار خوابگاه
اتاق فرار آزمایش
آزمایش

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار آزمایش
اتاق فرار اوشنیا
اوشنیا

تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج

اتاق فرار اوشنیا
اتاق فرار تبرئه
تبرئه

وحشت

اتاق فرار تبرئه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اشطباح (اشتباه)

وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور

اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار کوری
کوری

مهیج, وحشت

اتاق فرار کوری
اتاق فرار اقامتگاه ابدی
اقامتگاه ابدی

وحشت

اتاق فرار اقامتگاه ابدی
اتاق فرار اسرار پنهان
اسرار پنهان

وحشت, مهیج, رازآلود

اتاق فرار اسرار پنهان
اتاق فرار ابناء الجن
ابناء الجن

وحشت, وهم آلود, دلهره آور

اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار مورفین
مورفین

وحشت, وهم آلود

اتاق فرار مورفین
اتاق فرار الرجیم
الرجیم

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار وحشت قبر
وحشت قبر

وحشت

اتاق فرار وحشت قبر
اتاق فرار هاژ
هاژ

درام, تئاتر تعاملی, وحشت

اتاق فرار هاژ
اتاق فرار میراث(قصر جن زده)
میراث(قصر جن زده)

وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود

اتاق فرار میراث(قصر جن زده)
اتاق فرار شایعه
شایعه

وحشت

اتاق فرار شایعه
اتاق فرار گرمابه
گرمابه

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار گرمابه
اتاق فرار پیرزال
پیرزال

وحشت

اتاق فرار پیرزال
اتاق فرار طوبی
طوبی

وحشت, مهیج, دلهره آور

اتاق فرار طوبی
اتاق فرار رخنه
رخنه

درام, وحشت

اتاق فرار رخنه
اتاق فرار طاق خونی
طاق خونی

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار طاق خونی
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
(شمارش معکوس)نفرین ناخواسته

وحشت, مهیج

اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
اتاق فرار خانواده کالینز
خانواده کالینز

وحشت, رازآلود, وهم آلود

اتاق فرار خانواده کالینز
اتاق فرار خانه خاکستر
خانه خاکستر

وحشت, مهیج

اتاق فرار خانه خاکستر
اتاق فرار دیوانه باهوش
دیوانه باهوش

وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی

اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار کاراژان
کاراژان

ماجراجویی, معمایی, وحشت

اتاق فرار کاراژان
اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
ویسر (ساختمان ویسر)

وحشت, تئاتر تعاملی

اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
اتاق فرار محله خبیث
محله خبیث

وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی

اتاق فرار محله خبیث
اتاق فرار اغوا
اغوا

وحشت

اتاق فرار اغوا
اتاق فرار جامانده در تاریکی
جامانده در تاریکی

وحشت, دلهره آور, مهیج

اتاق فرار جامانده در تاریکی
اتاق فرار خدمتکار شیطان
خدمتکار شیطان

مهیج, وحشت, دلهره آور

اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار ناقوس
ناقوس

وحشت, تئاتر

اتاق فرار ناقوس
اتاق فرار سیتن (Satan)
سیتن (Satan)

وحشت

اتاق فرار سیتن (Satan)
اتاق فرار جزاء
جزاء

وحشت

اتاق فرار جزاء
اتاق فرار شرودا
شرودا

مهیج, ماجراجویی

اتاق فرار شرودا